نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناسان آزمایشگاه مرکزی

کارشناسان آزمایشگاه مرکزی


 

کارشناس حوزه نفت

کارشناس حوزه آب و محیط زیست

 

آقای مهندس شریعت

خانم فرنوش خسروانی پور

 

طبقه 1- آزمایشگاه

طبقه 6 آزمایشگاه

 

شماره تماس: 36133612-071

شماره تماس: 36133763-071

 

شماره داخلی: 3612

شماره داخلی: 3763

 

saman5082@saadi.shirazu.ac.ir

f.khosravanipour@saadi.shirazu.ac.ir

 

 

 

 

کارشناس حوزه آنالیز

 

 

 

خانم مهندس هادیه مظلومی

 

 

طبقه 6 آزمایشگاه

 

 

شماره تماس: 36133793-071

 

 

شماره داخلی: 3793

 

 

hadiemazloomi@saadi.shirazu.ac.ir