نمایشگر دسته ای مطالب

چشم انداز

چشم انداز


مهندسی مقوله‌ ای است تخصصی که بر تمام جنبه͏ های حیات موجودات بر روی کره زمین تاثیر مستقیم داشته و کیفیت زندگی بشر را در طول تاریخ تکامل بخشیده است. دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز جامعیت و تاثیرگذاری بر جامعه و صنعت را به عنوان چشم انداز آرمانی خود قرار داده و تمام توان خود را در راستای تحقق این آرمان͏ ها به کار خواهد بست. لذا از یکسو با تأکید بر رشد همزمان همه جنبه͏ های علمی، اجتماعی و فرهنگی و پرورش انسان͏ هایی متخصص، متعهد، خلاق و با انگیزه به دنبال بهبود کیفیت زندگی و آماده͏ کردن افراد برای آینده بوده و از سوی دیگر به دنبال کسب کرسی مرجعیت تخصصی در صنایع کشور است.