نمایشگر دسته ای مطالب

پژوهشکده

پژوهشکده


 انجام مطالعات ازدیاد برداشت در مقیاس آزمایشگاهی تا مقیاس میدانی شامل

  • مطالعه آزمایشگاهی روش­های مختلف ازدیاد برداشت پایه آبی، پایه گازی ، تلفیق روش های ترکیبی
  • غربالگری مقدماتی و پیشرفته روش­های ازدیاد برداشت
  • مطالعه چالش محور میادین نفتی و گازی جهت پیشنهاد روش های بهینه بهبود/ازدیاد برداشت
  • ارتقا مقیاس نتایج آزمایشگاهی به مقیاس میدانی
  • شبیه سازی تحلیلی و عددی روش های مختلف ازدیاد برداشت
  • شبیه سازی مقیاس میدان روش های ازدیاد برداشت و طراحی سکتور اجرایی آنها

 مدلسازی پدیده ها و مکانیزم های تاثیرگذار در فرایند ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

 چاه آزمایی در مخازن شکافدار و بررسی کاربردی نمودارهای چاه پیمایی با استفاده از مدلسازی به وسیله هوش مصنوعی

 مطالعات آسیب سازند در چاههای تولیدی و تزریقی ناشی از رسوب مواد معدنی و آلی و ...

 مطالعات چالشهای رسوب آسفالتین (شامل مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی) در میادین نفتی (در مقیاس مخزن، چاه، خطوط انتقال) و ارائه راهکارهای بهینه جهت رفع مشکلات مذکور

 مطالعات ژئوشیمیایی مخزن با رویکردهای مختلف شامل شناسایی مخزن، ازدیاد برداشت و اکتشاف.

 مطالعات مخازن نفتی و گازی شامل مطالعه خواص سنگ و سیالات مخزن، مطالعه رفتار فشاری مخزن، مطالعه موازنه مواد مخزن و ...

 مطالعات مربوط به ذخیره سازی گاز

 مطالعه محیط زیستی حوزه انرژی تصفیه پسماند و بهینه سازی آب تزریقی و سایر موارد مربوط

 مطالعه و توسعه ابزارهای نرم­ افزاری و سخت افزاری مورد نیاز صنعت نفت در صنایع بالادستی و پایین دستی