نمایشگر دسته ای مطالب

وظایف شورای پژوهشی

وظایف شورای پژوهشی


● بررسی امور مربوط به فرصت مطالعاتی و سفرهای تحقیقاتی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

 برنامه͏ ریزی امور مربوط به سخنرانی͏ ها و کارگاه های علمی-آموزشی

● بررسی طرح͏ ها و پروژه͏ های ارتباط با صنعت

● بررسی تألیفات و ترجمه کتاب اعضا هیئت علمی

● بررسی امور مربوط به مدارک اعتبارات پژوهشی اعضای هیئت علمی

● بررسی و اظهار نظر در اموری که توسط ریاست دانشکده جهت بررسی و اظهار نظر به شورا ارجاع داده می͏ شود.