نمایشگر دسته ای مطالب

وظایف شورای آموزشی

وظایف شورای آموزشی


● بررسی درخواست‌های دانشجویی نظیر درخواست مرخصی، فرصت مطالعاتی و ...؛

● رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس گزارش گروه͏ های آموزش؛

● بررسی گزارش فارغ‌التحصیلی دانشجویان؛

● بررسی پایان‌نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکتری؛

● بررسی وضعیت طرح تحقیق و درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛

● بررسی و اظهار نظر امور ارجاعی توسط ریاست دانشکده به شورا؛