نمایشگر دسته ای مطالب

وظایف

وظایف


  • برنامه͏ ریزی جهت ایجاد زمینه͏ های اجرایی مصوبات ابلاغ شده توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشگاه؛

  • تدوین سیاست͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهت تصویب درمراجع ذی صلاح؛

  • بررسی و تدوین طرح͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

  • بررسی و تدوین طرح͏ های ارزشیابی فعالیت͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

  • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده؛

  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه؛

  • بررسی و اظهار نظر در موارد ارجاعی توسط رییس دانشکده به شورا؛