نمایشگر دسته ای مطالب

هیات علمی

هیات علمی


نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

شماره تماس

دکتر پیمان کشاورز

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133713

دکتر محمد خرم

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133748

دکتر سونا رئیسی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133707

دکتر علیرضا شریعتی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133704

دکتر نصیر مهران بد

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

36133705

دکتر حامد پیرودین

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

----