نمایشگر دسته ای مطالب

نشریه روشنا

نشریه روشنا


نشریه روشنا (به صاحب امتیازی انجمن علمی انرژی و محیط زیست):

- برگزیده دانشگاهی در حوزه نشریه در دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 1400)

- برگزیده نهایی در حوزه نشریه در یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 99)

- برگزیده نهایی در حوزه نشریه گروه رقابتی فنی و مهندسی در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 97)

- رتبه دوم بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

 -رتبه دوم بخش نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- رتبه سوم بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- شایسته تقدیر بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- قابل تقدیر بخش نشریه علمی در هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 96)

- قابل تقدیر بخش نشریه علمی در هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 95)