نمایشگر دسته ای مطالب

نشریه انرژی

نشریه انرژی


 نشریه انرژی (به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی شیمی):

- برگزیده نهایی در حوزه نشریه در دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 1400)

- شایسته تقدیر در حوزه نشریه در یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 1399)

 -رتبه اول بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

 -رتبه اول بخش نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- رتبه اول بخش نشریه های علمی نسخه اولی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- برگزیده بخش نشریه حوزه فنی و تخصصی در هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (شهریورماه 96)

 -کاندیدای دریافت جایزه در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی (تیتر 10) در بین 34 هزار اثر (سال 96)