نمایشگر دسته ای مطالب

مقلطع

مقلطع


مقطع تحصیلی

گرایش تحصیلی

تعداد دانشجو

کارشناسی

مهندسی شیمی

 

کارشناسی ارشد

طراحی فرآیند

 

جداسازی فرآیند

 

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند

 

محیط زیست

 

پلیمر

 

ترموسینتیک و کاتالیست

 

دکتری

مهندسی شیمی