نمایشگر دسته ای مطالب

مسئول دفتر

مسئول دفتر


مسئول دفتر گروه

خانم فرنوش خسروانی پور

طبقه 4 اداری

شماره تماس: 36133667-071

شماره داخلی:3667

ایمیل دفتر بخش: nat_gas_eng@shirazu.ac.ir
 مسئول دفتر: f.khosravanipour@saadi.shirazu.ac.ir