نمایشگر دسته ای مطالب

مسئول دفتر

مسئول دفتر


مسئول دفتر گروه

خانم الهام زبرجدی

طبقه 4 اداری

شماره تماس: 36133673-071

شماره داخلی: 3673

ایمیل دفتر بخش: cheng@shirazu.ac.ir

مسئول دفتر: elham.zabarjadi@saadi.shirazu.ac.ir