نمایشگر دسته ای مطالب

مدیر قطب

مدیر قطب


مدیر قطب پالایش گاز

دکتر محمد رضا رحیم پور 

شماره تماس: 36133769

شماره داخلی: 3769

rahimpor@shirazu.ac.ir