نمایشگر دسته ای مطالب

ماموریت

ماموریت


 

رسالت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز پرورش دانشجویانی متخصص و متعهد به عنوان مدیران و متخصصان آینده و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره͏ ای مورد نیاز جامعه و صنعت کشور است. دانشکده رسالت فوق را از طریق جذب دانشجویان برتر و ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت توسط اعضاء هیأت علمی خبره در فضایی مناسب به انجام خواهد رساند.