لینک مصاحبه دکتری ممتازین و نیمه متمرکز مورخ 23 و 24 خرداد 1400

لینک مصاحبه دکتری ممتازین و نیمه متمرکز مورخ 23 و 24 خرداد 1400


لینک مصاحبه دکتری ممتازین و نیمه متمرکز مورخ 23 و 24 خرداد 1400

لطفا در صورت هرگونه اشکال با شماره های زیر :

07136132920

07136132222

تماس حاصل فرمایید. 

آدرس لینک : 

vroom.shirazu.ac.ir/chemical1