نمایشگر دسته ای مطالب

عنوان آزمایش ها

عنوان آزمایش ها


آزمایشگاه مکانیک سیالات یکی از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی شیمی است که در قابلب یک درس کارگاهی 1 واحدی به صورت الزامی ارایه می گردد. فهرست فعالیت هایی که در قالب این آزمایشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

  • اندازه­ گیری عدد رینولدز

  • اندازه­ گیری ویسکوزیته سیال مایع

  • اندازه ­گیری زمان تخلیه تانک

  • اندازه گیری و نحلیل افت فشار در بسترهای ثابت و سیال

  • بررسی کارایی دبی سنج­ های هفت­گانه

  • بررسی و تحلیلی پمپ ­های سری و موازی و کاویتاسیون

  • اندازه ­گیری ضریب اصطکاک در لوله ­ها

  • اندازه­ گیری افت فشار در اتصالات