دانشجویان رتبه اول

شناسه : 2960792

دانشجویان رتبه اول


 

کارشناسی مهندسی شیمی

کارشناسی مهندسی نفت

97

کیان شریعتی سرابی

19.02

فرهاد مصباح اردکانی

17.47

 

96

محمدجواد تقی زاده

18.51

محمد حمیدیان

18.24

 

95

علی رونده

19.16

مسعود شفیعی

19.31

 

94

حمید راوری

17.67

محمدامین رشیدی

18.45

 

93

مصطفی هاشمی

18.18