نمایشگر دسته ای مطالب

حوزه شیمی و میکروبیولوژی آب

حوزه شیمی و میکروبیولوژی آب


 

بخش آب و میکروبیولوژی آب آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در سال 1384 در محل دانشکده مهندسی تاسیس و راه‌اندازی گردید. این مرکز مجهز به تجهیزات کاملی در زمینه آب، فاضلاب، میکروبیولوژی آب، شیمی محلول های آبی و محیط زیست می باشد. بخش آنالیز آزمایشگاه مرکزی نیز دارای بیش از 20 سال سابقه در زمینه بررسی فرآیندهای شیمیایی و ترمودینامیکی و اندازه گیری پارامترهای مربوط، تعیین ترکیب و درصد اجزای یک نمونه، تست های خوردگی فلزات و ... می باشد. در حال حاضر این مرکز با تکیه بر تجهیزات آزمایشگاهی دقیق و کارشناسان مجرب و زبده، آماده ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به دانشگاه­ ها، شرکت­ های دولتی و خصوصی و موسسات تحقیقاتی می ­باشد. 

 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در حوزه آب و میکربیولوژی آب و آنالیز

 

تعرفه آزمایشات آزمایشگاه در سال 1401

 

نام آزمایش و دستگاه

معیار

نام دستگاه  نوع روش

قیمت (ریال)

تعرفه دانشکده

تعرفه دانشگاه شیراز 

Electrical conductivity

نمونه

کانداکتومتر

۰۰۰,100

30.000

۰۰۰, 60

pH

نمونه

pH  متر - اسیدیته

۰۰۰,100

20.000

۰۰۰, 40

Carbonate

نمونه

تیتراسیون

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰, 180

Bicarbonate

نمونه

تیتراسیون

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰, 180

Chloride

نمونه

تیتراسیون

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰, 180

Sulfate

نمونه

اسپکتروفوتومتری – مواد شیمیایی

۰۰۰,400

120.000

۰۰۰,240

Calcium

نمونه

تیتراسیون

۰۰۰,150

45.000

۰۰۰,90

Magnesium

نمونه

تیتراسیون

۰۰۰,150

۰۰۰, 45

۰۰۰,90

Potassium

نمونه

فلیم فوتومتری – مواد شیمیایی

۰۰۰,200

60.000

۰۰۰,120

Sodium

نمونه

فلیم فوتومتری – مواد شیمیایی

۰۰۰,200

60.000

۰۰۰,120

TDS

نمونه

تعیین رسوب

۰۰۰,350

100.000

۰۰۰,210

Total Hardness

نمونه

تیتراسیون

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰,180

Total Alkalinity

نمونه

تیتراسیون

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰,180

TSS

نمونه

تعیین رسوب

۰۰۰,350

100.000

۰۰۰,210

SS

نمونه

تعیین رسوب

۰۰۰,350

100.000

۰۰۰,210

Nitrate

نمونه

اسپکتروفوتومتری -  مواد شیمیایی

۰۰۰,350

100.000

۰۰۰,210

Turbidity

نمونه

کدورت سنج

۰۰۰,200

60.000

۰۰۰,120

Salinity

نمونه

کانداکتومتری - محاسباتی

۰۰۰,150

45.000

۰۰۰,90

Jar test

نمونه

جارتستر

۰۰۰,500

150.000

۰۰۰,300

COD

نمونه

اسپکتروفوتومتری -  مواد شیمیایی

1.500.000

800.000

۰۰۰,000,۱

Algae Counting

نمونه

میکروسکوپی – لام نئوبار

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰,180

Uv Spectrophotometer

نمونه

 

۰۰۰,500

15.000

۰۰۰,300

Visible Spectrophotometer

نمونه

دستگاه

۰۰۰,500

15.000

۰۰۰,300

Oven

۱ ساعت

دستگاه

۰۰۰,30

10.000

۰۰۰,20

Furnace

۱ ساعت

دستگاه

۰۰۰,50

15.000

۰۰۰,30

Vacuum Oven

۱ ساعت

دستگاه

۰۰۰,30

10.000

۰۰۰,20

Centrifuge

۱دقیقه

دستگاه

۰۰۰,60

18.000

۰۰۰,36

Incubator

1 ساعت

 

بدون یخچال

۰۰۰,30

۰۰۰,10

۰۰۰,20

بایخچال

۰۰۰,50

۰۰۰,15

۰۰۰,30

Steam bath

۱ ساعت

دستگاه

۰۰۰,50

۰۰۰,15

۰۰۰,30

Shaker Incubator

۱ ساعت

دستگاه

۰۰۰,30

۰۰۰,10

۰۰۰,20

Microbial Hood

۱ ساعت

دستگاه

۰۰۰,50

۰۰۰,15

۰۰۰,30

Microscope (Optical)

هر نمونه 

عکس

  ۰۰۰,300

۰۰۰,90

۰۰۰,200

مشاهده

۰۰۰,100

۰۰۰,30

۰۰۰,60

Autoclave

یک بار

دستگاه

۰۰۰,400

۰۰۰,120

۰۰۰,240