توسعه سیستم هوشمند جهت مشخصه سازی کمی پارامتر بازشدگی شکاف

توسعه سیستم هوشمند جهت مشخصه سازی کمی پارامتر بازشدگی شکاف


به استحضار می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس زهرا پورعسکرپرست در رشته مهندسی نفت با عنوان "توسعه سیستم هوشمند جهت مشخصه سازی کمی پارامتر بازشدگی شکاف" در روز شنبه مورخ 23 تیرماه از ساعت 10 الی 12 در کلاس 601 برگزار می گردد. اساتید راهنمای این پایان نامه آقای دکتر حامد آقایی و آقای دکتر میثم محمدزاده شیرازی و اساتید مشاور آقای دکتر مجتبی قائدی و آقای انریکو ماسوئرو می باشند. چکیده این پایان نامه به شرح زیر است:

حدود 85 درصد از ذخایر نفتی و 90 درصد از ذخایر گازی ایران و همچنین حدود 49 درصد از ذخایر نفتی و 55 درصد از ذخایر گازی جهان در سنگهای کربناته وجود دارند. در ایران بیشتر ذخایر کربناته از نوع مخازن کربناته شکافدار هستند و شکستگیها در این نوع مخازن نقش اساسی در تراوایی مخزن و تولید منابع هیدروکربنی ایفا میکنند فلذا همین امر اهمیت دقت مطالعات شکستگی و نیاز به مدلسازی های دقیقتر را افزایش میدهد. یکی از منابع عدم قطعیت در مدلسازی های شبکه شکستگی در مخازن شکافدار، مقادیر بازشدگی شکستگیها در قسمت های مختلف مخزن بوده است که دستیابی به مقادیر آن به خصوص در شرایط درجا به علت عدم دسترسی به تمام نقاط سازند یکی از مشکالت اساسی در این زمینه به شمار میرود. در این پژوهش با هدف پیش بینی دقیقتر مقادیر بازشدگی شکاف به کمک سایر پارامترهای ژئومتریک و پتروفیزیکی تأ ثیرگذار بر میزان بازشدگیهای زیرزمینی با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین کوشش شد تا پیشنهادات تازهای در زمینه تعیین مقادیر کمی بازشدگی شکاف براساس دو نوع داده جمع آوری شده از مغزه و داده های درون چاهی ارائه شود. جهت انجام این مهم سه میدان نفتی و گازی بنام های K با دو چاه مطالعه ای و Q وB هرکدام با یک چاه مطالعه ای از مناطق جنوبی ایران انتخاب شدند. داده های بازشدگی میدان K تماماً از طریق الگ های تصویری درون چاهی ب هدست آمد و در کنار پارامترهای به دستآمده از طریق الگ های معمولی قرار گرفت درحالیکه داده های بازشدگی میدانهای B و Q از طریق مطالعات سطح مغزه و سی تی اسکن پالگ ها به دست آمدند و در کنار سایر ویژگیهای فیزیکی شکستگی به دست آمده از مغزه و همچنین برخی الگ های معمولی موجود قرار گرفتند که در این میان مطالعات میدان B تماماً توسط پدید آورندگان این پژوهش جمع آوری شد. پس از انجام پیش پردازشهای الزم بر روی داده های هر سه میدان، داده های میدان K به سه سناریوی مختلف ترکیب لیتولوژی ها با 264 داده ، لیتولوژی سنگ آهک با 163 داده و لیتولوژی دولومیت با 101 داده تقسیم شد تا اثر لیتولوژی بر پیش بینی مقادیر بازشدگی شکاف مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین دادههای میدان B با 123 داده و Q با 202 داده به علت اینکه هر کدام در یک لیتولوژی خاص بودند، منحصراً برای همان لیتولوژی مورد ارزیابی قرار گرفتند و سرانجام پیش بینی داده های بازشدگی شکاف با سه الگوریتم یادگیری ماشین رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)، شبکه عصبی (NN) و رگرسیون تقویت گرادیان (GB) برای 5 دیتاست تهیه شده از سه میدان مورد مطالعه صورت گرفت. انجام مدلسازی در میدان K که تمامی داده های آن از منشأ الگ بودند بسیار کم چالشتر از مدلسازی های میادین B و Q بود که داده های آنها ترکیبی از مطالعات مغزه و الگ بودند. بهعلت چالش برانگیز بودن مدلسازی در میدان B و Q محدوده خاصی از دادههای بازشدگی که مدلها بهترین نتیجه ممکن را داشتند برای تست انتخاب شدند که در هردوی این میادین این محدوده در حدود کمتر از 1 میلی متر بود و بدین معناست که زمانی که دیتاست دارای منشأ دادههای متفاوت است، ب هطور کلی دلها در محدوده بازشدگی کمتر بهتر عمل میکنند.
الگوریتم GB برای تمامی دیتاست های موجود برای همه میادین با شاخص 2R بیش از 95 درصد بهخوبی توانست پیش بینی بازشدگی شکاف را در درون چاه و روی مغزه انجام دهد و بهترین نتیجه آن هم مربوط به لیتولوژی سنگ آهک در میدان K با شاخص 2R برابر با 99 درصد و مقدار میانگین تفاوت بین مقادیر پیش بینی شده و واقعی بازشدگی برابر با 0/043 میلی متر بود که الگ DT بیشترین ایفای نقش مؤثر را در این پیش بینی داشت. تعداد کمتر دادهها در میدان B و بازه وسیعتر دادههای بازشدگی در این میدان نسبت به میدان Q با وجود اینکه هر دو از مطالعات مغزه بودند، باعث شد تا نتایج مدلسازی میدان B بهطور کلی ضعیفتر از میدان Q باشد . همچنین بهجهت ارزیابی بهتر نتایج و بررسی تعمیم پذیری مدلسازی ها بهکل میدان، پیشنهاد شد تا در مطالعات آینده بهجای ترکیب دو چاه از میدان K و ساخت یک دیتاست یکپارچه، یکی از چاهها به عنوان داده آموزش و دیگری تست استفاده شود.

بدین وسیله از کلیه علاقه مندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

آدرس کوتاه :

آرشیو اخبار

جایگاه و رتبه دانشگاه شیراز بر اساس Eduranking در سال 2024
جایگاه و رتبه دانشگاه شیراز بر اساس Eduranking در سال 2024
EduRank یک رتبه بندی مستقل است که ۱۴ هزار و ۱۳۱ دانشگاه را از ۱۸۳ کشور ارزیابی می‌کند. این نظام ارزیابی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از بزرگترین پایگاه داده مقالات علمی جهان با ۹۸ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۱۹۸ نشریه علمی و ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۵۱۲ هزار...
جایگاه و رتبه دانشگاه شیراز در رتبه‌بندی QS 2025
جایگاه و رتبه دانشگاه شیراز در رتبه‌بندی QS 2025
ر اساس تازه‌ترین نتایج منتشر شده نظام رتبه‌بندی QS با عنوان رتبه‌بندی جهانی کیو اس 2025، دانشگاه شیراز در میان 9 دانشگاه ایرانی راه‌یافته به این رتبه‌بندی در رتبه 700-691 جهانی، هفتم ملی و سوم دانشگاه‌های جامع کشور قرار گرفت. رتبه‌بندی کیو اس یکی از...
رتبه 150-101 دانشگاه شیراز در موضوع مهندسی نفت در سال 2024
رتبه 150-101 دانشگاه شیراز در موضوع مهندسی نفت در سال 2024
براساس نتایج منتشرشده رتبه‌بندی موضوعی QS در سال 2024، دانشگاه شیراز در حوزۀ مهندسی نفت رتبه 150-101را به دست آورده است. رتبه‌بندی کیو اس یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلیس انجام می‌شود و تنها...
جایزه پژوهشگر برتر دانشجویی دکتر عبدالحسین جهانمیری
جایزه پژوهشگر برتر دانشجویی دکتر عبدالحسین جهانمیری
به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان و شخصیت‌های برحسته علمی و و همچنین ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، اولین دوره جایزه پژوهشگر برتر دانشجویی به نام و یاد زنده یاد دکتر...
ارزیابی کارشناسان آموزش دانشگاه
ارزیابی کارشناسان آموزش دانشگاه
بدینوسیله به استحضار می رساند به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی فعالیت های آموزشی دانشگاه و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فرم نظرخواهی دانشجویان از کارشناسان محترم آموزشی آماده و از روز چهارشنبه مورخ 06/04/1403 در سامانه آموزشی دانشگاه فعال خواهد...
برگزاری رویداد سیمان در دانشگاه شیراز
برگزاری رویداد سیمان در دانشگاه شیراز
با توجه به برگزاری اولین رویداد نوآورانه صنعت سیمان با حضور مدیران و متخصصان این صنعت در دانشگاه شیراز و ارائه نیازهای فناورانه و پژوهشی شرکت­های فعال در این حوزه، از همه دانشجویان جهت شرکت در این برنامه دعوت می گردد. زمان: چهارشنبه 30/3/1403 ساعت 9...
فراخوان ثبت نام مدرسه تابستانه دانشگاه معدن سنت پترزبورگ
فراخوان ثبت نام مدرسه تابستانه دانشگاه معدن سنت پترزبورگ
به استحضار دانشجویان محترم می رساند مقرر گردیده است تیمی متشکل از دانشجویان و اساتید دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برای شرکت در "مدرسه تابستانی دانشگاه معدن سنت پترزبورگ روسیه" در بازه زمانی 15 لغایت 30 تیرماه سال 1403 به این دانشگاه...
سخنرانی علمی با عنوان Geomechanical aspects of CO2 sequestration and CO2 EOR
سخنرانی علمی با عنوان Geomechanical aspects of CO2 sequestration and CO2 EOR
با برنامه ریزی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، چهارمین جلسه از سلسله وبینارهای علمی با عنوان Geomechanical aspects of CO2 sequestration and CO2 EOR در روز چهارشنبه مورخ 2 خردادماه 1403 و به صورت آنلاین از ساعت 14 الی 16 در...
رویداد روشنا معرفی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هسته‌های علمی تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه‌ی فناوری و ترویج نوآوری
رویداد روشنا معرفی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هسته‌های علمی تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه‌ی فناوری و ترویج نوآوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کنند: 《رویداد روشنا》 معرفی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هسته‌های علمی تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه‌ی فناوری و ترویج نوآوری مجموعه‌های دانشجویی...
برگزاری وبینار با عنوان مدلسازی متابولیسم سلول های سرطانی
برگزاری وبینار با عنوان مدلسازی متابولیسم سلول های سرطانی
با برنامه ریزی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، وبیناری با عنوان مدلسازی متابولیسم سلول های سرطانی در روز دوشنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1403 و به صورت آنلاین از ساعت 20 الی 21:30 در محیط Adobe connect برگزار خواهد شد. در...
انتخاب اساتید سرآمد فرهنگی و آموزشی دانشگاه شیراز
انتخاب اساتید سرآمد فرهنگی و آموزشی دانشگاه شیراز
به مناسبت روز معلم با حضور رییس محترم دانشگاه شیراز از سرآمدان آموزشی و فرهنگی دانشگاه شیراز تقدیر شد. به گزارش روابط‌عمومی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، در آیین گرامیداشت روز استاد و تقدیر از سرآمدان آموزشی و فرهنگی که عصر چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه...
برگزاری وبینار
برگزاری وبینار "طراحی مفهومی فرآیند تولید زیست گاز: چالش ها و فرصت های تولید زیست گاز"
با برنامه ریزی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، وبیناری با عنوان Conceptual Design of Biogas Production Process :Challenges and Opportunities of Biogas Production در روز سه شنبه مورخ 28 فروردین ماه 1403 و به صورت آنلاین از...
ارتقا رتبه جناب آقای دکتر بینازاده از استادیار به دانشیار
ارتقا رتبه جناب آقای دکتر بینازاده از استادیار به دانشیار
طی جلسه‌ هیئت ممیزه‌ دوشنبه ۷ اسفند‌‌ماه ۱۴۰۲، جناب آقای دکتر مجتبی بینازاده، عضو محترم هیئت‌علمی بخش مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، از مرتبه‌ استادیاری به مرتبه‌ دانشیاری ارتقاء یافتند. ضمن عرض تبریک به این استاد ارجمند، از خداوند متعال...
برگزاری رویداد ملی مسئله محور شروع با همکاری دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
برگزاری رویداد ملی مسئله محور شروع با همکاری دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
سه شنبه اول اسفند ماه «رویداد مسئله محور شروع» با همکاری انجمن های علمی دانشگاه شیراز و مرکز نوآوری شروع در محوطه دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز برگزار گردید. در این رویداد دانشجویان ضمن گفتگو با منتورهای تخصصی مرکز نوآوری شروع در حوزه های پتروشیمی،...
دوره آنلاین جامع مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
دوره آنلاین جامع مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
شاخه دانشجویی انجمن مهندسی گاز ایران در دانشگاه شیراز با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس و انجمن های علمی دیگر با افتخار برگزار می کند: 《دوره آنلاین جامع مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL) 》 مدرس: سرکار خانم مهندس مریم سلیمانی مهلت...
برگزاری وبینار خواص ترموفیزیکال مایعات یونی
برگزاری وبینار خواص ترموفیزیکال مایعات یونی
با برنامه ریزی انجام شده در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، وبیناری با عنوان "Thermophysical properties of ionic liquids" در روز شنبه مورخ 5 اسفند ماه و به صورت آنلاین از ساعت ١٨ الی ٢٠ در محیط Adobe connect برگزار گردید. در این...
رویداد استانی
رویداد استانی "ایده پردازی ارتقا بهره وری حوزه انرژی در استان فارس"
یه استحضار می رساند رویداد "ایده پردازی ارتقا بهره وری حوزه انرژی در استان فارس" به منظور شناسایی ایده ها و طرح های برتر در محورهای برق، گاز و فرآورده های نفتی در تاریخ 16 و 17 اسفندماه 1402 برگزار خواهد شد.مهلت ارسال طرح ها و ایده ها تا تاریخ 4...
تجهیز آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
تجهیز آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با اعتبار 5 میلیارد و 600 میلیون ریال تجهیز شد. رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با روابط‌عمومی دانشگاه خبر داد: آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با...
انتصابات جدید در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
انتصابات جدید در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
به‌گزارش روابط‌عمومی، طی احکامی جداگانه از سوی جناب آقای دکتر فارسی رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، آقای دکتر پیام ستوده (دانشیار بخش مهندسی شیمی) به‌عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و آقای دکتر حامد پیرودین (استادیار بخش مهندسی شیمی)...
اولین سمینار علمی مشترک دانشگاه شیراز و دانشگاه سنت پترزبورگ
اولین سمینار علمی مشترک دانشگاه شیراز و دانشگاه سنت پترزبورگ
اولین سمینار تخصصی مشترک دانشگاه شیراز و دانشگاه معدن سنت پترزبورگ روسیه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 3 و 4 بهمن ماه، باهدف آشنایی هرچه بیش‌تر طرفین با ظرفیت‌های علمی و توان تحقیقاتی یکدیگر در سالن همایش های رازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز...