نمایشگر دسته ای مطالب

برگزیدگان المپیاد

برگزیدگان المپیادبرگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1400- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

کیان شریعتی سرابی

منطقه 7

12

برگزیدگان بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1399- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

عارف هنرپروران

منطقه 7

10

برگزیدگان بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1398- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

سعید حیدری

منطقه 7

10

2

علی رونده

منطقه 7

12

برگزیدگان بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1395- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

حامد شیعه

قطب 6

4

2

مهدی دهقان منشادی

ارشد

12

3

آرش خرمی

قطب 6

15

برگزیدگان بیستمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1394- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

حمید کوهی

قطب 6

5

2

زهرا زارع

قطب 6

10

3

حامد شیعه

قطب 6

14

برگزیدگان نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1393- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

عباس آذرنیوند

قطب 6

7

برگزیدگان هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1392- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

عادل آذری بنی

قطب 6

2

2

حامد پیرودین

قطب 6

5

برگزیدگان هفدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1391- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

عادل آذری بنی

قطب 6

1

2

حسین عسگری پور

قطب 6

3

3

حامد پیرودین

قطب 6

9

4

محمدرضا فرخ نیا

قطب 6

13

برگزیدگان شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1390- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

حسین عسگری پور

قطب 6

3

2

امین جعفری

قطب 6

5

3

محمدرضا فرخ نیا

قطب 6

10

4

ماندانا حیدریان

قطب 6

11

5

سعید عینی

سراسری

13

برگزیدگان پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1389- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

سیدمحمدحسین هاشمی ایرلی

متمرکز

2

2

نیما شاه کرمی پور

قطب 6

2

3

امین جعفری

قطب 6

6

برگزیدگان چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1388- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

محمد بنایی

قطب 6

4

2

نوید هوشمند

قطب 6

5

3

محسن شیعه

قطب 6

6

3

نیما شاه کرمی پور

قطب 6

7

برگزیدگان سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1387- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

محمد قاسمی

قطب 6

2

2

محمد نعمت الهی

قطب 6

4

3

محمد رنجبران

قطب 6

8

برگزیدگان دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1386- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

محمد رنجبران

قطب 6

5

2

علی طاهری نجف آبادی

قطب 6

6

3

مهرزاد فیلی زاده

قطب 6

7

4 محمد قاسمی قطب 6 11
 

برگزیدگان یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال 1385- مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شیوه ورود به مرحله نهایی

رتبه نهایی

1

مهرزاد فیلی زاده

قطب 6

3