نمایشگر دسته ای مطالب

اهداف

اهداف


 

  • حرکت در چارچوب برنامه راهبردی دانشگاه جهت افزایش نقش͏ آفرینی در جامعه و صنعت
  • آسیب شناسی و رشد پایدار کیفیت برنامه͏ های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
  • ایجاد بستر مناسب جهت انجام فعالیت͏ های دانشجویی و افزایش انگیزه خدمت به کشور در دانشجویان
  • افزایش همکاری͏ های آموزشی، پژوهشی و مشاوره͏ ای با مراکز علمی و صنعتی داخلی و خارجی
  • توزیع عادلانه امکانات آموزشی و پژوهشی بین اعضا هیات علمی
  • بهبود فرآیند ارزیابی فعالیت͏ های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضای هیات علمی و کارکنان