نمایشگر دسته ای مطالب

انجمن محیطزیست

انجمن محیطزیست


انجمن علمی بین رشته‌ ای انرژی و محیط زیست در سال 1388 در دانشکده‌ی مهندسی شیمی، نفت و گاز تاسیس شد.  انتشار فصل نامه‌ی علمی تخصصی دانشجویی روشنا، انتشار محتواهای آموزشی مرتبط با موضوع انرژی و محیط زیست تحت عنوان هفته نامه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری سمینار تخصصی راهکارهای مقابله با بحران آب در مناطق مرکزی ایران و برگزاری غرفه‌ی تعویض پسماند کاغذی با گلدان از جمله فعالیت های انجام شده می باشد. این انجمن در نظر دارد فعالیت‌های سودمندی در جهت ترویج آگاهی و فرهنگ‌ سازی زیست محیطی، معرفی انرژی‌های پاک و لزوم استفاده از آن به جای انرژی‌های تجدید ناپذیر انجام دهد. در حال حاضر آقای حمید طهماسبی بلداجی مسئولیت دبیری این انجمن را بر عهده دارند.