نمایشگر دسته ای مطالب

افتخارات انجمن علمی مهندسی شیمی

افتخارات انجمن علمی مهندسی شیمی


1- قابل تقدیر در بخش مسابقه (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

2- برگزیده در بخش نشریه حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

3- شایسته تقدیر در زمینه انجمن علمی حوزه فنی مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

 4- برگزیده نهایی در حوزه انجمن علمی (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

5- برگزیده نهایی در حوزه فعالیت خلاقانه (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

6- برگزیده در حوزه دبیر انجمن، آقای خادم احمدی (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

7- شایسته تقدیر در حوزه نشریه (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

8- برگزیده نهایی در حوزه انجمن علمی (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

9- برگزیده نهایی در حوزه نشریه (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

10- برگزیده نهایی در حوزه محتوای دیجیتال (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

11- برگزیده دانشگاهی در حوزه فعالیت خلاقانه (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

12- برگزیده دانشگاهی در بخش ویژه (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

13- برگزیده در حوزه گزارش برتر (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

14- برگزیده در حوزه دبیر انجمن، آقای محمود صمیمی (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)