نمایشگر دسته ای مطالب

افتخارات انجمن علمی محیط زیست

افتخارات انجمن علمی محیط زیست


1- برگزیده نهایی در حوزه ابتکار (چهارمین جشنواره ملی آذرماه 90)

2- برگزیده نهایی در بخش کتاب (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

3- قابل تقدیر در بخش نشریات علمی (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

4- برگزیده در بخش انجمن علمی دانشجویی حوزه فنی مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

5- برگزیده در بخش کتاب (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

6- شایسته تقدیر در بخش پژوهش حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

7- شایسته تقدیر در بخش کارآفرینی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

8- شایسته تقدیر در بخش نشریه حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

9- استاد مشاور برگزیده، جناب آقای دکتر مهرزاد فیلی زاده (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

10- دبیر برگزیده، سرکار خانم حانیه خسروی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

11- برگزیده نهایی در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

12- برگزیده نهایی در حوزه نشریه گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

13- برگزیده نهایی در حوزه کتاب (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

14- برگزیده دانشگاهی در حوزه مسابقه گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

15- شایسته تقدیر در حوزه اختراع (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

16- برگزیده دانشگاهی در حوزه انجمن علمی (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

17- برگزیده دانشگاهی در بخش ویژه (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

18- برگزیده نهایی در حوزه نشریه (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

19- شایسته تقدیر در حوزه استاد مشاور انجمن، جناب آقای دکتر مهرزاد فیلی زاده (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

20- شایسته تقدیر در حوزه دبیر انجمن، آقای علی رونده (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

21- برگزیده دانشگاهی در حوزه نشریه (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

22- شایسته تقدیر در حوزه دبیر انجمن، آقای حامد شوهانیان (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)