نمایشگر دسته ای مطالب

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی


شورای پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از چهار عضو شامل نمایندگان بخش͏ های مهندسی شیمی، نفت و گاز و معاونت پژوهشی دانشکده به عنوان رئیس شورا تشکیل شده است. نمایندگان گروه͏ های آموزشی به مدت دو سال توسط شورای گروه برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند. اعضای شورا در این دوره عبارتند از:

دکتر حامد پیرودین معاون پژوهشی دانشکده

دکتر سونا رییسی نماینده گروه مهندسی گاز

دکتر مهرزاد فیلی زاده نماینده گروه مهندسی شیمی

دکتر جعفر قاجار نماینده گروه مهندسی نفت