نمایشگر دسته ای مطالب

اعضا

اعضا


شورای دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از هفت عضو شامل ریاست دانشکده، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی، معاونت فرهنگی-دانشجویی و روسای گروه های آموزشی مهندسی شیمی، مهندسی نفت و مهندسی گاز تشکیل شده است. اعضای شورا در این دوره عبارتند از:

 • دکتر محمد فارسی رئیس دانشکده و سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی؛

 • دکتر پیام ستوده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

 • دکتر حامد پیرودین معاون پژوهشی دانشکده؛

 • دکتر فریدون اسماعیل‌زاده رئیس گروه مهندسی شیمی؛

 • دکتر نصیر مهران بد رئیس گروه مهندسی گاز؛

 • دکتر میثم محمدزاده شیرازی رئیس گروه مهندسی نفت؛

اهم وظایف و اختیارات شورای دانشکده به شرح ذیل است:

 • برنامه͏ ریزی جهت ایجاد زمینه͏ های اجرایی مصوبات ابلاغ شده توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشگاه؛

 • تدوین سیاست͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهت تصویب درمراجع ذی صلاح؛

 • بررسی و تدوین طرح͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

 • بررسی و تدوین طرح͏ های ارزشیابی فعالیت͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده؛

 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه؛

 • بررسی و اظهار نظر در موارد ارجاعی توسط رییس دانشکده به شورا؛