نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه کنترل فرآیند

آزمایشگاه کنترل فرآیند


آزمایشگاه کنترل فرآیند یکی از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی شیمی است که در قالب یک درس کارگاهی 1 واحدی به صورت الزامی ارایه می گردد. فعالیت هایی که در قالب این آزمایشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

  • آزمایش کنترل دما در یک مبدل صفحه͏ ای
  • آزمایش کنترل فشار در یک مخزن
  • آزمایش کنترل شدت جریان سیال در یک لوله
  • آزمایش کنترل سطح مایع در یک مخزن
  • آزمایش اثر زمان مرده بر رفتار سیستم و ثوابت کنترل͏ کننده