آزمایشگاه های آموزشی

شناسه : 2435342

آزمایشگاه های آموزشی


آزمایشگاه ͏های آموزشی مکانیک سیالات، انتقال حرارت، کنترل فرآیند، عملیات واحد، آب، شیمی-فیزیک، نفت، خواص سنگ­ مخزن و خواص سیالات مخزن در چارچوب برنامه درسی رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت مصوب دانشگاه شیراز با تجهیزات آموزشی مناسب تجهیز شده و به دانشجویان دوره کارشناسی خدمات آموزشی ارایه می͏دهند. 

 

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

کنترل فرآیند

 

 

 

عملیات واحد

آب

شیمی-فیزیک