نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه نفت

آزمایشگاه نفت


آزمایشگاه نفت یکی از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی شیمی است که در قالب یک درس کارگاهی 1 واحدی به صورت الزامی ارایه می گردد. فعالیت هایی که در قالب این آزمایشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

  • آزمایش اندازه­ گیری نقطه اشتعال و احتراق
  • آزمایش تعیین گستره جوش ترکیبات هیدروکربنی
  • آزمایش اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیک
  • آزمایش اندازه­ گیری نقطه ابری شدن و نقطه ریزش
  • آزمایش اندازه­ گیری API و Specific Gravity
  • آزمایش اندازه گیری ویسکوزیته سیبولت