نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


آزمایشگاه͏ مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز که در سه حوزه تخصصی نفت، شیمی و میکروبیولوژی آب و آنالیز در حال ارایه خدمات تخصصی و مشاوره͏ ای به مراکز علمی و صنعتی می͏ باشد از امکانات زیربنایی دانشکده مهندسی شیمی-نفت و گاز بوده و زیر نظر ریاست دانشکده اداره می͏ شود.