نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه عملیات واحد


آزمایشگاه عملیات واحد یکی از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی شیمی است که در قالب یک درس کارگاهی 1 واحدی به صورت الزامی ارایه می گردد. فعالیت هایی که در قالب این آزمایشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

  • آزمایش بررسی برج تقطیر ناپیوسته
  • آزمایش بررسی عملکرد برج جذب
  • آزمایش بررسی خشک کن دورانی
  • آزمایش بررسی خشک کن پاششی
  • آزمایش برج تقطیر پیوسته