نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه شیمی فیزیک

آزمایشگاه شیمی فیزیک


آقای مهندس علی خلیل نژاد

طبقه 6 ساختمان آزمایشگاه ها

شماره تماس: 36133763-071

شماره داخلی: 3763

khalilnezhad_ali@yahoo.com