نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه سیالات مخزن

آزمایشگاه سیالات مخزن


آزمایشگاه خواص سیالات مخزن یکی از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی شیمی است که در قالب یک درس کارگاهی 1 واحدی به صورت الزامی ارایه می گردد. فهرست فعالیت هایی که در قالب این آزمایشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

  • آزمایش اندازه گیری کشش بین سطحی در شرایط مخزن
  • آزمایش اندازه گیری چگالی در شرایط مخزن
  • آزمایش بررسی رفتار فازی سیالات مخزن
  • آزمایش تعیین نقطه تشکیل رسوب آسفالتین در شرایط مخزن
  • آزمایش تعیین حداقل فشار امتزاجی به روش لوله قلمی
  • آزمایش آنالیز و تعیین ترکیبات سیال مخزن