نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه خواص سیالات مخزن

آزمایشگاه خواص سیالات مخزن


آقای مهندس سامان شریعت

طبقه 1- ساختمان آزمایشگاه ها

شماره تماس: 36133612-071

شماره داخلی: 3612

saman5082@saadi.shirazu.ac.ir