نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن

آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن


آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن یکی از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی شیمی است که در قالب یک درس کارگاهی 1 واحدی به صورت الزامی ارایه می گردد. فعالیت هایی که در قالب این آزمایشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

  • آزمایش آماده‌سازی مغزه
  • آزمایش اندازه­ گیری تخلخل
  • آزمایش اندازه ­گیری تراوایی گازی
  • آزمایش اشباع­ کردن مغزه
  • آزمایش تمیز­کردن مغزه و اندازه­ گیری درجه اشباع سیالات درون مغزه
  • آزمایش اندازه ­گیری ترشوندگی به روش زاویه تماس
  • آزمایش ضریب مقاومت سازند و فشار موئینگی
  • آزمایش جریان سیالات در محیط­ های متخلخل