نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه آب

آزمایشگاه آب


آزمایشگاه آب یکی از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی شیمی است که در قالب یک درس کارگاهی 1 واحدی به صورت الزامی ارایه می گردد. فهرست فعالیت هایی که در قالب این آزمایشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

  • آزمایش اندازه ­گیری سختی و جامدات محلول در آب
  • آزمایش اندازه­ گیری قلیاییت و هدایت الکتریکی آب
  • آزمایش COD
  • آزمایش Jar Test
  • آزمایش میکروبیولوژی آب و مشاهده کلونی­ های موجود در آب آلوده