نمایشگر دسته ای مطالب

ازمایشات

ازمایشات


آزمایشگاه انتقال حرارت  یکی از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی شیمی است که در قابلب یک درس کارگاهی 1 واحدی به صورت الزامی ارایه می گردد. فهرست فعالیت هایی که در قالب این آزمایشگاه ارایه می شود به صورت زیر است:

  • اندازه­ گیری عدد ضریب هدایت حرارتی در سیالات

  • اندازه ­گیری ضریب هدایت حرارتی در جامدات

  • بررسی و تحلیل انتقال حرارت در مبدل پوسته لوله

  • بررسی و تحلیل انتقال حرارت در مبدل دو لوله ­ای

  • بررسی و تحلیل انتقال حرارت در مبدل جریان متقاطع

  • بررسی و تحلیل بررسی پروفایل دما در فین

  • بررسی و تحلیل مکانیزم انتقال حرارت  تشعشع