نمایشگر یک مطلب

وظایف معاونت پژوهشی  شامل:   

 1. انجام امور مربوط به بررسی پرونده‌های فرصت مطالعاتی
 2. انجام امور مربوط به پرونده‌های سفرهای کوتاه مدت علمی خارجی  
 3. انجام امور مربوط به طرح‌های تحقیقاتی 
 4. انجام امور مربوط به بررسی مدارک اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) اساتید 
 5. انجام امور مربوط به ارتقا اساتید دانشکده 
 6. بررسی کتاب‌های تألیف و یا ترجمه شده اساتید  
 7. بررسی کلیه مدارک مالی مربوط به: 
  1. گرنت  
  2. طرح‌های تحقیقاتی مصوب دانشگاه 
  3. طرح‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی  
 8. ثبت کلیه اسناد حسابداری (گرنت) در اتوماسیون پژوهشی
 9. تشکیل شورای پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز جهت بررسی مواردی از قبیل: طرح‌های تحقیقاتی، کتاب و ... 
 10. انجام کلیه امور مربوط به هفته پژوهش و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین بخش‌ها و معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز