وظایف

معاونت پژوهشی دانشکده‌ مهندسی شیمی، نفت و گاز متولی اصلی برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر موارد پژوهشی اعضا هیات علمی و دانشجویان می͏ باشد. در حال حاضر آقای دکتر حامد تقوایی مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز را برعهده دارد. وظایف این معاونت به شرح زیر است:

● نظارت بر کلیه فعالیت͏ های پژوهشی گروه͏ ها بر اساس مقررات، آیین‌نامه‌ ها و قوانین پژوهشی؛

● تکمیل فرم͏ های گرنت و کارایی؛

● مدیریت درخواست ͏های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان؛

● مدیریت امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در کنفرانس های بین المللی؛

● اطلاع͏ رسانی بخشنامه͏ ها و دستورالعمل͏های پژوهشی؛

● مدیریت دوره های کارآموزی دانشجویان؛

● برقراری ارتباط با مراکز صنعتی و پژوهشی جهت عقد تفاهم نامه و برنامه͏ ریزی اخذ پروژه͏ های پژوهشی و کاربردی؛

● ارایه گزارش پژوهشی دانشکده در هر سال؛

افراد

کارشناس پژوهشی

کارشناس ارتباط با صنعت

لیلا کشاورزی

مهندس سارا آفتاب

طبقه 6 اداری

طبقه 6 اداری

شماره تماس: 36133750

شماره تماس: 36133750

شماره داخلی: 3750

شماره داخلی: 3750

leilakeshavarzi@saadi.shirazu.ac.ir       s.aftab@shirazu.ac.ir