اعضای هیات رئیسه دانشکده

شورای دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از هفت عضو شامل ریاست دانشکده، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی، معاونت فرهنگی-دانشجویی و روسای گروه های آموزشی مهندسی شیمی، مهندسی نفت و مهندسی گاز تشکیل شده است. اعضای شورا در این دوره عبارتند از:

دکتر محمد فارسی رئیس دانشکده؛

دکتر شادی حسن͏ آجیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛

دکتر حامد تقوایی معاون پژوهشی دانشکده؛

دکتر مهرزاد فیلی زاده معاون فرهنگی-دانشجویی دانشکده؛

دکتر فریدون اسماعیل‌زاده رئیس گروه مهندسی شیمی؛

دکتر علیرضا شریعتی رئیس گروه مهندسی گاز؛

دکتر رفعت پارسایی رئیس گروه مهندسی نفت؛

وظایف شورای دانشکده

  • برنامه͏ ریزی جهت ایجاد زمینه͏ های اجرایی مصوبات ابلاغ شده توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشگاه؛

  • تدوین سیاست͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهت تصویب درمراجع ذی صلاح؛

  • بررسی و تدوین طرح͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

  • بررسی و تدوین طرح͏ های ارزشیابی فعالیت͏ های آموزشی و پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شوراهای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

  • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده؛

  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه؛

  • بررسی و اظهار نظر در موارد ارجاعی توسط رییس دانشکده به شورا؛