اعضای شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از چهار عضو شامل نمایندگان بخش͏ های مهندسی شیمی، نفت و گاز و معاونت پژوهشی دانشکده به عنوان رئیس شورا تشکیل شده است. نمایندگان گروه͏ های آموزشی به مدت دو سال توسط شورای گروه برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند. اعضای شورا در این دوره عبارتند از:

دکتر حامد تقوایی معاون پژوهشی دانشکده

دکتر سونا رییسی نماینده گروه مهندسی گاز

دکتر مهرزاد فیلی زاده نماینده گروه مهندسی شیمی

دکتر جعفر قاجار نماینده گروه مهندسی نفت

وظایف شورای پژوهشی

● بررسی امور مربوط به فرصت مطالعاتی و سفرهای تحقیقاتی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

 برنامه͏ ریزی امور مربوط به سخنرانی͏ ها و کارگاه های علمی-آموزشی

● بررسی طرح͏ ها و پروژه͏ های ارتباط با صنعت

● بررسی تألیفات و ترجمه کتاب اعضا هیئت علمی

● بررسی امور مربوط به مدارک اعتبارات پژوهشی اعضای هیئت علمی

● بررسی و اظهار نظر در اموری که توسط ریاست دانشکده جهت بررسی و اظهار نظر به شورا ارجاع داده می͏ شود