شورای آموزشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از چهار عضو شامل نمایندگان بخش͏ های مهندسی شیمی، نفت و گاز و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به عنوان رئیس شورا تشکیل شده است. نمایندگان گروه͏ های آموزشی به مدت دو سال توسط گروه برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند. اعضای شورا در این دوره عبارتند از:

دکتر پیام ستوده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر فریدون اسماعیل‌زاده نماینده گروه مهندسی شیمی

دکتر نصیر مهران بد نماینده گروه مهندسی گاز

دکتر میثم محمدزاده شیرازی نماینده گروه مهندسی نفت

 

● بررسی درخواست‌های دانشجویی نظیر درخواست مرخصی، فرصت مطالعاتی و ...؛

● رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس گزارش گروه͏ های آموزش؛

● بررسی گزارش فارغ‌التحصیلی دانشجویان؛

● بررسی پایان‌نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکتری؛

● بررسی وضعیت طرح تحقیق و درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛

● بررسی و اظهار نظر امور ارجاعی توسط ریاست دانشکده به شورا؛