اعضای شورای آموزشی

شورای آموزشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از چهار عضو شامل نمایندگان بخش͏ های مهندسی شیمی، نفت و گاز و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به عنوان رئیس شورا تشکیل شده است. نمایندگان گروه͏ های آموزشی به مدت دو سال توسط گروه برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند. اعضای شورا در این دوره عبارتند از:

دکتر شادی حسن͏ آجیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر فریدون اسماعیل‌زاده نماینده گروه مهندسی شیمی

دکتر علیرضا شریعتی نماینده گروه مهندسی گاز

دکتر رفعت پارسایی نماینده گروه مهندسی نفت

وظایف شورای آموزشی

● بررسی درخواست‌های دانشجویی نظیر درخواست مرخصی، فرصت مطالعاتی و ...؛

● رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس گزارش گروه͏ های آموزش؛

● بررسی گزارش فارغ‌التحصیلی دانشجویان؛

● بررسی پایان‌نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکتری؛

● بررسی وضعیت طرح تحقیق و درخواست دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛

● بررسی و اظهار نظر امور ارجاعی توسط ریاست دانشکده به شورا؛