سازمان انتشارات دانشگاه شیراز در سال ۱۳۴۷ تأسیس گردید. هدف این سازمان کمک به اعتلاء سطح علمی دانشگاه شیراز از طریق نشر تألیف، تصنیف و ترجمه اعضای هیأت علمی تعیین شده بود که همچنان در این مسیر فعالیت می کند. از سال ۱۳۵۱ سازمان انتشارات به شورای انتشارات تغییر نام یافت و پس از انقلاب اسلامی با عنوان مرکز نشر شناخته شد.

مرکز نشر دانشگاه شیراز بر اساس اهداف دانشگاه شیراز و مبتنی بر مصوبات شورای انتشارات، آثار تألیفی، تصنیفی، تدوینی و ترجمه های اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز را که شخصاً و یا با همکاری سایرین ارائه کرده اند پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند. این آثار توسط اعضای هیأت علمی به معاونت پژوهشی دانشکده عرضه شده و در آنجا بر اساس فرم های مشخص و متناسب با مرتبه و تعداد آثار چاپ شده عضو هیأت علمی جهت داوری ارسال می شود. مرحله نهایی بررسی سیر داوری اثر و کیفیت علمی آن در شورای انتشارات که محل حضور نمایندگان کلیه دانشکده های دانشگاه شیراز می باشد صورت می گیرد.

شورای انتشارات در صورت ضرورت رأی به اصلاح یا ویراستاری علمی و ادبی اثر صادر می کند و درصورت تصویب چاپ، تیراژ و نوع چاپ را مشخص می کند. مرکز نشر دانشگاه شیراز قریب ۴۵ سال فعالیت خود توانسته است نزدیک به ۴۵۰ اثر علمی را طی مراحل داوری و با شماره ویژه انتشارات و دهها اثر دیگر از کتاب و نشریه را به چاپ برساند و از این طریق بخش قابل توجهی از تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه شیراز را عرضه کند. بسیاری از این آثار به عنوان کتب درسی و مرجع شناخته شده اند و موجب توسعه علمی در سطح کشور بوده اند و مکرر به چاپ رسیده اند.